ALGEMENE VOORWAARDEN WAAIJERS INSTALLATIES

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 63225301

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Waaijers Installaties. De algemene worden bij iedere offerte en/of opdrachtbevestiging overlegd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Waaijers Installaties niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Waaijers Installaties is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Waaijers Installaties ter kennis heeft gebracht en Waaijers Installaties alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. OFFERTES/AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Waaijers Installaties de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Waaijers Installaties er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Waaijers Installaties desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Waaijers Installaties niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, fasen en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
c. Op basis van nacalculatie: facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren/nacalculatie;

6. Een offerte vergezeld gaat vergezeld met tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Waaijers Installaties zijn vervaardigd en blijven eigendom van Waaijers Installaties. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Waaijers Installaties naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Waaijers Installaties gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Waaijers Installaties gerechtigd een bedrag ad. € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

Artikel 3. OVEREENKOMST en MEERWERK

1. Waaijers Installaties keurt en inspecteert elektrotechnische installaties (meterkasten) volgens de NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scope 8 en/of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 1010 en NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Ook wordt een thermo grafisch onderzoek verricht om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen. Herstellen van geconstateerde gebreken worden niet door Waaijers Installaties uitgevoerd;

2. Waaijers Installaties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Waaijers Installaties verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat (geen resultaatverplichting) of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis). Technische adviezen worden naar beste geweten gegeven. De toepassings-verantwoording daarvan blijft echter geheel voor rekening en risico van de wederpartij;

3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

4. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Waaijers Installaties als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Waaijers Installaties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Waaijers Installaties de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Waaijers Installaties tijdig kan beschikken over:
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de wederpartij deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Waaijers Installaties is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de wederpartij is geschied;
b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Waaijers Installaties bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook - niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Waaijers Installaties gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
c. Alle tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen; Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:
d. Alle noodzakelijke veiligheid-en voorzorgmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheids- voorschriften te voldoen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Waaijers Installaties het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Waaijers Installaties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Waaijers Installaties worden verstrekt;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Waaijers Installaties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens wederpartij is Waaijers installaties gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

5. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige (op)levering van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Waaijers Installaties een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Waaijers Installaties kan worden toegerekend;
- wederpartij jegens tegen Waaijers Installaties tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Waaijers Installaties niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 6. OPNEMING /OPLEVEREN EN GOEDKEURING

1. Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming/oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Waaijers Installaties en strekt ertoe, te constateren of Waaijers Installaties aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door de wederpartij aan Waaijers Installaties binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij een oplevering bon te ondertekenen;

3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

Artikel 7. PRIJZEN, BETALING en FACTURATIE

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Waaijers Installaties in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Waaijers Installaties gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

4. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (25% aanbetaling) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

5. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

6. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Waaijers Installaties alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

8. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

9. Alle door Waaijers Installaties gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 8. ANNULEREN

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project zijn alle door Waaijers Installaties ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Waaijers Installaties ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door Waaijers Installaties aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of producties en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

2. Waaijers Installaties is in de in artikel 12 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Waaijers Installaties voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Waaijers Installaties te leveren. Hij is eveneens verplicht Waaijers Installaties op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Waaijers Installaties om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 10. KLACHTEN (RECLAMEREN) en GARANTIE

1. Waaijers Installaties garandeert dat alle door Waaijers Installaties geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Waaijers Installaties garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij Waaijers Installaties binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Waaijers Installaties. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Waaijers Installaties onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Waaijers Installaties in staat is adequaat te reageren. Waaijers Installaties zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

4. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
- een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
- een redelijke termijn waarbinnen Waaijers Installaties de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

5. Reclameren is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Waaijers Installaties;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Waaijers Installaties (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
- zonder schriftelijke toestemming van Waaijers Installaties door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

Artikel 11. OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Waaijers Installaties is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; Waaijers Installaties hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Waaijers Installaties bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Waaijers Installaties op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Waaijers Installaties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Waaijers Installaties behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING en RISICO OVERGANG

1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Waaijers Installaties in goede staat heeft ontvangen;

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Waaijers Installaties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Waaijers Installaties is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

2. Waaijers Installaties is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid door Waaijers Installaties of leidinggevende ondergeschikten. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen door externe derden deskundigen worden vervuld, is Waaijers Installaties voor deze adviezen nimmer aansprakelijk;

3. De aansprakelijkheid van Waaijers Installaties voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Waaijers Installaties in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Waaijers Installaties om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Waaijers Installaties daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;

5. Wederpartij dient Waaijers Installaties altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

6. Waaijers Installaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Waaijers Installaties gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Waaijers Installaties wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Waaijers Installaties tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Waaijers Installaties, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

3. Waaijers Installaties kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Waaijers Installaties.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Waaijers Installaties ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Waaijers Installaties verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Waaijers Installaties wettelijk verplicht is te bewaren. Waaijers Installaties is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Waaijers Installaties wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Waaijers Installaties is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Waaijers Installaties. Waaijers Installaties mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16. WAT WANNEER ÉÉN BEPALING NIET ZOU KLOPPEN (PARTIËLE NIETIGHEID)?

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Waaijers Installaties is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Waaijers Installaties moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Waaijers Installaties is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Waaijers Installaties gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. Deze algemene voorwaarden zijn in februari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.